Основни положения

Информация за администратора на лични данни:

Кълиган България ЕООД, с ЕИК 201622594, със седалище и адрес на управление гр. София, 1517 ул. Саранци 3, представлявано от управителя Камелия Йорданова Тонева

Настоящата Политика за поверителност урежда отношенията между Дружеството и субектите на данните по повод описаните дейности по обработване на лични данни.

Данни за контакт

email: [email protected]; телефон: +35928741046

В настоящата Политика за поверителност ще намерите детайлна информация относно дейностите, които извършваме при обработването на личните Ви данни.

ДЕФИНИЦИИ

Сайт означава https://culligan.bg/ и всички негови подстраници и поддомейни.

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

Сигурност на личните данни

За осигуряване на адекватна защита на данните сме приели Организационни и технически мерки за сигурност. Установили сме правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и сме приела мерки за запазване сигурността на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Обслужване на клиенти

Описание на дейността и цели на обработката

Дружеството обработва лични данни за клиентите във връзка с изпълнението на поетите договорни задължния, включително но не само приемане на поръчки, извършване на доставки, техническа поддръжка, сервиз и др.

Субект на данните при тази дейност

Дружеството обработва лични данни за лицата, ползващи предоставяните от Дружеството услуги.

Основание за обработката

Oбработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Дружеството извършва продажба, отдаване под наем, сервиз и профилактика на стоки, включително но не само потребителски и професионални решения за филтрация на питейна вода и въздух.

Обработвани лични данни

В изпълнение на поставените цели Дружеството обработва следните лични данни:

 • данни за адрес
 • данни за фактура
 • данни за поръчки

Получаване на данните

Личните данни се получават лично от Субекта на данните.

Данни, предоставяни на трети лица

Личните данни не се предават към трети лица.

Срокове за съхранение

Данните, събрани на това основание изтриваме 3 или 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от давностния срок, приложим по закон, за възможните претенции от договора. Данните, събрани по повод преддоговорни отношения се изтриват след 12 месеца.

Автоматизирани алгоритми

Дружеството не използва автоматизирани алгоритми за вземане на решения или профилиране.

Прехвърляне на данни в държави извън ЕС

За осъществяване на дейността Дружеството не прехвърля лични данни към трети страни.

Придобиване на клиенти и продажби

Описание на дейността и цели на обработката

Дружеството обработва лични данни във връзка със сключването на договори с нови и съществуващи клиенти за предоставяните от него услуги. Целта на обработката е идентифицирането на клиентите, а когато те са юридически лица, техните представители, изготвяне и изпращане на оферти и кореспонденция, и предоставяне на персонализирана информация за услугите на Дружеството.

Субект на данните при тази дейност

Клиенти и потенциални клиенти на Дружеството са лицата, които проявяват интерес или ползват предоставяните от Дружесвото услуги.

Основание за обработката

Обработването на личните данни е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. Дружеството е извършило балансиращ тест, обосноваващ наличието на легитимен интерес.

Обработвани лични данни

В изпълнение на поставените цели Дружеството обработва следните лични данни:

 • данни за идентификация като имена и ЕГН
 • данни за извършени поръчки
 • данни за извършената кореспонденция
 • данни за издадена фактура, когато такава е заявена или е задължителна по закон

Получаване на данните

В повечето случаи личните данни се получават лично от Субекта на данните. Данните могат да бъдат получени по телефон, по имейл, чрез апликации като Viber, LinkedIn messenger или чрез използването на Сайта.

Възможно е първоначалният контакт с потенциален клиент юридическо лице да се осъществи в социална мрежа като LinkedIn или по телефон или имейл, достъпни в сайта на Клиента. Свързваме се само с лица, които е вероятно да проявяват интерес към услугите на Дружеството като например офис мениджъри.

Дружеството работи с партньори, които са специалисти в различни области като архитекти, проектанти и др. Възможно е те да предадат на Дружеството лични данни за потенциални клиенти с цел изготвяне на оферта. В тези случаи партньорите носят отговорност да получат надлежно съгласието на субекта на данните.

Данни, предоставяни на трети лица

Личните данни не се предават към трети лица.

Срокове за съхранение

Данните, събрани на това основание изтриваме 3 или 5 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание. Срокът е определен от давностния срок, приложим по закон, за възможните претенции от договора. Данните, събрани по повод преддоговорни отношения се изтриват след 12 месеца.

Автоматизирани алгоритми

Дружеството не използва автоматизирани алгоритми за вземане на решения или профилиране.

Прехвърляне на данни в държави извън ЕС

За осъществяване на дейността Дружеството не прехвърля лични данни към трети страни.

Анализ на поведението на сайта

Описание на дейността и цели на обработката

Дружеството обработва лични данни при анализиране на поведението на посетителите на Сайта с цел да разбере по-добре клиентските нужди и по този начин да подобри предоставяните услуги.

Субект на данните при тази дейност

Посетители на Сайта са лицата, които посещават Сайта на Дружеството и ползват разположените на него информационни ресурси.

Основание за обработката

Обрбаотването на личните данни се извършва след като субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за целите описани по-горе. Получаването или отказа да се даде съгласие не е обвързано с каквито и да е неблагоприятни последици.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез използвания на Сайта банер за бисквитки или като се свържете на предоставения имейл за контакт. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорни задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Обработвани лични данни

В изпълнение на поставените цели Дружеството обработва статистически данни, от които не може да се индивидуализира конкретно лице. Такива данни са:

 • данни за брой потребителски сесии
 • данни за генерална локация на ниво населено място и държава
 • данни за продължителността на потребителските сесии

Получаване на данните

Данните се събират автоматично при използването на Сайта на Дружеството.

Данни, предоставяни на трети лица

Лични данни могат да бъдат предавани към доставчици на услуги за анализ на поведението на сайта като Google Analytics и други подобни.

Срокове за съхранение

Данните, събрани на това основание изтриваме автоматично не по-късно от 12 месеца след събирането им или непосредствено след отправено искане от субекта на данните за изтриване, доколкото няма друго основание за съхранението им, за което изпращаме надлежна информация.

Автоматизирани алгоритми

Дружеството не използва автоматизирани алгоритми за вземане на решения или профилиране.

Прехвърляне на данни в държави извън ЕС

За осъществяване на дейността Дружеството не прехвърля лични данни към трети страни.

Имейл маркетинг

Описание на дейността и цели на обработката

Држеуството обработва лични данни във връзка с осъществяването на имейл маркетинг с цел предоставяне на полезна информация, включително информация за предоставяните от Дружеството услуги, до лицата, които са се записали за имейл бюлетина (email newsletter) на Дружеството.

Субект на данните при тази дейност

Лица, записали се за имейл бюлетин (email subscribers) са лицата, които са дали съгласието си да получават информация от Дружеството по имейл, включително и за предоставяните от Дружеството услуги.

Основание за обработката

Обрбаотването на личните данни се извършва след като субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за целите описани по-горе. Получаването или отказа да се даде съгласие не е обвързано с каквито и да е неблагоприятни последици.

Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време като се свържете на предоставения имейл за контакт или чрез бутона „Отписване“, който се намира в края на всяко изпратено имейл съобщение. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на поети договорни задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Обработвани лични данни

В изпълнение на поставените цели Дружеството обработва имена, имейл и статистическа информация относно отварянето на изпратените съобщения, кликането върху линкове от съобщенията и др.

Получаване на данните

Личните данни се получават лично от Субекта на данните. Статистическите данни се събират автоматично при интеракция на субекта на данните с изпратените съобщения.

Данни, предоставяни на трети лица

Лични данни могат да бъдат предавани на следните категории трети лица със следните цели:

Срокове за съхранение

Данните, събрани на това основание изтриваме след искане от субекта на данните или след изтичане на предвидения срок за съхранение. Дружеството си запазва правото да съхранява данни с цел да докаже спазване на изискванията на приложимото законодателство по защита на личните данни.

Автоматизирани алгоритми

Дружеството не използва автоматизирани алгоритми за вземане на решения или профилиране.

Прехвърляне на данни в държави извън ЕС

За осъществяване на дейността Дружеството не прехвърля лични данни към трети страни.

Права на субектите на данните

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Потребителят може да упражни правата си чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:

 • Името и координатите за връзка на администратора
 • Целите на обработването;
 • Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;
 • Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,
 • Включително получателите в трети държави или международни организации;
 • Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност;

Данни на Комисията за защита на личните данни

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: [email protected]
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2